УТРЕ (СРЕДА) – 46. РЕДОВНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

мај 28, 2024
1 минути

На 29 мај 2024 година, со почеток во 12 ч., во салата во Мултикултурниот центар, Советот на Општина Кочани ќе ја одржи 46. редовна седница.

На предлог-дневниот ред се наоѓаат следниве точки:

 1. Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот Плански Регион за 2023 година
 2. Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источниот Плански Регион за 2023 година
 3. Извештај за финансиското работење на КЈП „Водовод“ – Кочани, од 01.01.2023 година до 31.12.2023 година
 4. Извештај за работењето на КЈП „Водовод“ – Кочани за периодот од 01.01. до 31.03.2024 година, со финансиски показатели.
 5. Завршна сметка на КЈП „Водовод“ – Кочани за 2023 година
 6. Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани за 2023 година
 7. Извештај за реализација на Програмата за тековно одржување на јавно осветлување и Програмата за изградба на јавно осветлување во општина Кочани за 2023 година
 8. Извештај за работењето на комуналните редари во општинската администрација на Општина Кочани за 2023 година
 9. Извештај за реализација на Програмата за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Кочани во 2023 година
 10. Информација за состојбата со дивите депонии во градот и населените места со предлог-мерки за нивно разрешување
 11. Извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Кочани за 2023 година
 12. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Кочани од областа на социјалната, детската и здравствената заштита за 2023 година
 13. Извештај за реализација на Програмата за спорт на Општина Кочани во 2023 година
 14. Извештај за реализација на Програмата за поддршка на образованието во Општина Кочани во 2023 година
 15. Извештај за реализација на Програмата за информатичка и комуникациска технологија на општина Кочани за 2023 година
 16. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2023 година
 17. Извештај за реализација на Локалниот акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2023 година
 18. Извештај за реализација на Програмата за комуникација на Општина Кочани за 2023 година
 19. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2023 година
 20. Предлог-одлука за прифаќање на предлогот на Советот на Општина Виница за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Виница и Општина Кочани
 21. Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кочани и Општина Виница
 22. Предлог-одлука за техничка исправка на урбанистички план на нумерички податоци за ГП Б90.7, (КП 11464/1 КО Кочани) од Измена и дополнување на ДУП на град Кочани, (Донесен со Одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 г.)
 23. Предлог-одлука за техничка исправка на урбанистички план на нумерички податоци за ГП В38.27, (КП 16076/6 КО Кочани) од Измена и дополнување на ДУП на град Кочани, (Донесен со Одлука бр. 07-138 од 16.07.1998 г.)

КОМЕНТАРИТЕ  СО  НАВРЕДЛИВА  СОДРЖИНА  И  ВУЛГАРНОСТИ  ЌЕ  БИДАТ  ИЗБРИШАНИ