И З В Е С Т У В А Њ Е

декември 30, 2022
1 минути

Се известуваат сите корисници на комунални услуги – физички лица кои имаат долг за извршени, а неплатени услуги, дека врз основа на Одлука донесена од Управниот одбор на КЈП,,Водовод,,Кочани бр. 02-458/5 од ден 23.12.2022 година, СЕ ОДОБРУВА да го платат

заостанатиот долг (тужен, извршен, редовен) без пресметана камата за задоцнето плаќање доколку го платат веднаш и во целост . Одлуката стапува на сила на ден 23.12.2022 година и ќе важи до ден 31.03.2023 година . По истекот на овој рок истата престанува да важи.

Воедно, се повикуваат корисниците да извршат плаќање на доспеаниот долг, бидејќи КЈП,,Водовод,,Кочани отпочна постапка за утужување пред Нотар .

Со почит,

КЈП,,Водовод,,Кочани