УТРЕ (ПЕТОК) 11:00 ЧАСОТ МКЦ – КОЧАНИ, КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА НОВИОТ СОСТАВ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

ноември 11, 2021
1 минути

Претседателот на Советот од претходниот состав, Томе Солевски, за в петок, 12 ноември ја свикува првата конституивна седница на новиот состав на Советот, која ќе се одржи во салата на Мултикултурниот центар, со почеток од 11 ч.

На предлог-дневниот ред се наоѓаат 14 точки:

 1. Верификација на мандатот на членовите на Советот на Општина Кочани.
 2. Избор на членови на Комисијата за мандатни прашања избори и именувања.
 3. Избор на Претседател на Советот на Општина Кочани
 4. Предлог-решение за формирање Комисија за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата
 5. Предлог-решение за формирање Комисија за култура, образование и спорт и права на децата
 6. Предлог-решение за формирање Комисија за земјоделство
 7. Предлог-решение за формирање Комисија за месна самоуправа и граѓански иницијативи
 8. Предлог-решение за формирање Комисија за здравство и социјална заштита
 9. Предлог-решение за формирање Комисија за статут и прописи
 10. Предлог-решение за формирање Комисија за прекугранична соработка
 11. Предлог-решение за формирање Комисија за финансии и буџет и локален економски развој
 12. Предлог-решение за формирање Комисија за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита
 13. Предлог-решение за формирање Комисија за еднакви можности на жените и мажите
 14. Предлог-решение за определување членови на Советот на Општина Кочани кои ќе учествуваат при склучување на бракови