ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИ ЦЕНИ НА ГРАДЕЖНО И ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2023 ГОДИНА

февруари 13, 2023
1 минути

Како една од точките од Дневниот ред на следната 25-та седница на Советот на Општина Кочани ќе биде и Предолг Одлика за утврдување на просечни цени на градежно земјиште и земјоделско земјиште за подрачјето на Општина Кочани за 2023 година.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 5/2002 година),a  во согласност со член 12 и 13 од Методологијата за процена на пазарна вредност на недвижен имот (Сл.весник на РМ бр. 54/12,17/13,21/13 и 142/2014 ), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на ден __________година, донесе:

Одлука

за утврдување на просечни цени на градежно и земјоделско земјиште за подрачјето на општина Кочани за 2023

Член 1

Со оваа одлука се утврдуват просечните цени на градежното и земјоделското земјиште за подрачјето на општина Кочани за 2023 година а врз основа на просечната цена од извршените купопродажби во 2022 година. Истата е во согласност со Одлуката за определување на пазарни зони и пресметковни бодови за утврдување на пазарната вредност на згради и други градежни објекти кои се изградени на подрачјето на општина Кочани и разграничувањето  по групи на населени места, по катастарски култури и категории на земјиште Кочани 09-300/1 од 30.01.2019 и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за определување на зони и пресметковни бодови за утврдување на пазарната вредност на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани згради и други градежни објекти кои се изградени на подрачјето на општина Кочани бр.09-360/1 од 31.01. 2020 година

Член 2

Просечните цени на градежното и земјоделското земјиште за подрачјето на општина Кочани утврдени со оваа одлука се основа за пресметување на даноците на имот,наследство, подарок и промет на недвижности во управна постапка пред органите на општина Кочани

Член 3

Во долу наведените табели е даден преглед со пресметана просечна цена на градежно и земјоделско земјиште изразена во денари по метар квадратен:

Земјоделско земјиште запишано во Имотните листови за :

К.О. Кочани, К.О. Оризари, К.О. Прибачево, К.О. Грдовци,Мојанци, К.О. Г.Подлог, К.О. Д.Подлог, К.О. Мојанци, К.О. Тркање, К.О. Бели, К.О. Нивичани

 

  1-ва класа 2-ра класа 3-та класа 4-та класа

 

5-та класа 6-та класа 7-ма класа 8-ма класа неплодно
Оризна нива 28 55 31 31 25 22 18 15
Ниви 28 30 28 25 22 18 15 37
Интензивен

овоштарниk

29 138 37 31 25 18 650 6  
Интезивни лозја 49 43 37 31 21 4 25 18
Градини 61 86 55 49 43 37 31 25
Ливади 18 15 49 15 6 3 3 3  
Шуми 18 15 6 9 9 9 9 9  
Пасишта 12 11 11 18 159 15 5 4  

 

Земјоделско земјиште во ридско планинските подрачја запишано во Имотните листови за :

К.О. Пантелеј, К.О.Пашаџиково, К.О.Г.Градче, К.О.Црвена нива, К.О.Рајчани, К.О.

Јастребник, К.О.Полаки, К.О.Вранинци, К.О.Безиково, К.О.Пресека, К.О.Новосело, К.О.Костиндол,Речани,Главовица, К.О.Небојани

 

  1-ва класа 2-ра класа 3-та класа 4-та класа

 

5-та класа 6-та класа 7-ма класа 8-ма класа неплодно
Ниви 31 22 18 15 12 9 9 52  
Интезивен

овоштарник

31 28 25 22 18 15 28 9  
Интезивни

лозја

55 49 43 37 31 25 18 12  
Градини 31 25 18 12 6 6 6 6  
Ливади 18 15 12 9 9 16 9 9  
Шуми 55 15 18 15 5 150 9 9  
Пасишта 12 11 10 8 21 21 5 4  

  1. Градежно земјиште

 

ПРВА ЗОНА 2460,00 денари
ВТОРА ЗОНА  1845,00 денари
ТРЕТА ЗОНА   882,00  денари
ЧЕТВРТА ЗОНА   452,00 денари
ПЕТТА ЗОНА   156,00 денари
ШЕСТА ЗОНА     9961 ,00 денари

 

За земјоделското и градежното земјиште за кое по зони, групи на населени места, по катастарски култури и категории на земјиште на подрачјето на општина Кочани  нема податоци за извршени купопродажби во текот на 2022 г.,просечната цена е определена врз основа просечниот надоместок за метар квадратен експроприрано земјоделско земјиште на подрачјето на општина Кочани и врз основа на споредбените податоци  за  земјоделското земјиште,шумите и пасиштата како и градежните земјишта кои се во промет во општините кои се соседни на општина Кочани.

Член 4

Со донесувањето на оваа одлука ќе престане да важи Одлуката за утврдување на просечни цени на градежно и земјоделско земјиште за подрачјето на општина Кочани бр ______ година објавена во Службен гласник на општина Кочани бр………

Член 5

Одлуката ќе се применува денот на донесувањето и истата ќе се објави во „Службен гласник на општина Кочани“

КОМЕНТАРИТЕ  СО  НАВРЕДЛИВА  СОДРЖИНА  И  ВУЛГАРНОСТИ  ЌЕ  БИДАТ  ИЗБРИШАНИ